Vyskupo Jono Ivanausko padėkos ir sveikinimo žodis Lietuvos vyskupų vardu padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišių pabaigoje

Padėkos Šv. Mišios už Palaimintojo Mykolo Giedraičio Beatifikaciją 2019 m. birželio 8 d. Krokuvoje.

Vyskupo Jono Ivanausko padėkos ir sveikinimo žodis Lietuvos vyskupų vardu Mišių pabaigoje:

 

Jūsų Eminencija Šventųjų skelbimo Kongregacijos Prefekte, Popiežiaus Pranciškaus atstove,
Jūsų Ekscelencija Krokuvos Arkivyskupe Metropolite
Jūsų Eminencija Krokuvos arkivyskupe Metropolite Senjore,
Jūsų Ekscelencijos arkivyskupai, vyskupai, broliai kunigai, pašvęstojo gyvenimo asmenys,
Jūsų Ekscelencija Lietuvos ambasadoriau, Magnificencija Rektoriau,
Brangūs broliai seserys, mieli televizijos žiūrovai,
           Su dideliu džiaugsmu sutikome žinią, kai Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo Kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį herojines dorybes ir patvirtinantį viešą palaimintojo Mykolo Giedraičio kultą.
           Lietuvos vyskupų ir visų Lietuvos katalikų vardu nuoširdžiai sveikimu Krokuvos arkivyskupiją ir visą Katalikų Bažnyčią Lenkijoje!
           Dėkoju Krokuvos arkivyskupui Metropolitui Marek Jędraszewski už pakvietimą dalyvauti padėkos šventosiose Mišiose šioje nuostabioje, Marijos garbei skirtoje Bazilikoje.
           Ypatingai dėkoju už Lietuvai perduotas palaimintojo Mykolo relikvijas.
           Brolis Mykolas savo gyvenimo šventumu yra labai artimas kiekvienam krikščioniui. Bet visų pirma artimas ir labai brangus yra Jums, Krokuvos ir visos Lenkijos tikintiesiems. Tiek gyvenimu celėje, tiek dabar po mirties primena, kad svarbiausia  būti Jėzaus artume; su Juo net mažus dalykus daryti kaip labai didelius, tikint, kad dydis matuojamas bendryste su Kristumi.
           Palaimintasis Mykolas taip pat labai brangus Lietuvai.  Kaip palaimintojo biografijoje rašoma, jis yra krikščioniško tikėjimo Lietuvoje pionierius, įtikinantis vaisius tos evangelizacijos, kurią pradėjo šv. Jadvyga, karalius Vladislovas Jogaila, Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Grūdas, bertas į Lietuvos žemę, pražydo Krokuvoje. Tai rodo, kad Kristaus atneštoji ramybė plinta žmonių širdyse nežiūrint jų kilmės, tautybės, kultūros ir istorijos. Taip kuriama Dievo karalystė įvykdo paties Jėzaus testamentą: „kad visi būtų viena” (Jn 17,11).
            Dėkoju Lenkijos televizijai už suteiktą galimybę Lietuvos nacionalinei televizijai tiesiogiai transliuoti šias iškilmes į Lietuvą.
            Padėkos šv. Mišias palaimintojo Mykolo Giedraičio gimtinėje, Videniškiuose, švęsime birželio 22 d.
            Lietuvos vyskupų vardu, nuoširdžiai kviečiu Jus, Ekscelencija, ir visus toje iškilmėje taip pat dalyvauti!
             Dėkingumo ženklan, priimkite Ekscelencija, palaimintojo Mykolo gimtosios žemės žmonių ir visų Lietuvos tikinčiųjų dovaną, – Švenčiausios Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu atvaizdą.
Scroll to Top